Algemene Voorwaarden (1 april 2021; versie 1.0)

Artikel 1. Definities 
Dienstverlener:           ‘Je Paard is het Waard’, gevestigd te Delft.

Dienst:                         Het geven van een manuele lymfedrainage behandeling aan een paard door middel van massage, taping, en het geven van voedingsadvies en adviezen op gebied van lymfetechnisch management rondom het paard en het beschikbaar stellen van een low power laser.

Klant:                           De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd.

Opdracht:                    Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door ‘Je Paard is het Waard’ in het kader van het welzijn van het paard. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen ‘Je Paard is het Waard’ enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant. 

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door ‘Je Paard is het Waard’ zijn bevestigd.
 2. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door ‘Je Paard is het Waard’ gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van ‘Je Paard is het Waard’ op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien ‘Je Paard is het Waard’ één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals recht voor de toekomst. 

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

 1. De dienstverlening die ‘Je Paard is het Waard’ aan de klant zal leveren omvat het geven van een manuele lymfedrainage behandeling aan een paard door middel van massage, taping,  het geven van voedingsadvies en adviezen op gebied van lymfetechnisch management rondom het paard en verhuur van een low power laser.
 2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
 3. ‘Je Paard is het Waard’ stelt geen diagnoses en iedere vorm van massage en taping is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts. 

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van een behandeling dient uiterlijk 24 uur voor het behandelingstijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, worden de behandelingskosten in rekening gebracht.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant

 1. De klant mag alleen een paard in behandeling geven dat vrij is van aandoeningen die een contra-indicatie vormen voor een manuele lymfedrainagebehandeling. De klant dient ‘Je Paard is het Waard’ voorafgaand aan de behandeling en voedingsadvies op de hoogte te brengen van de gezondheidsconditie van het paard en aandoeningen. Bijzondere omstandigheden rondom gezondheid of gedrag van het dier dienen vooraf aan ‘Je Paard is het Waard’ vermeld te worden.
 2. De klant zal een geschikte ruimte ter beschikking stellen om de behandeling uit te kunnen voeren.
 3. Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.
 4. De klant zorgt ervoor dat het paard droog en schoon is voor de aanvang van de behandeling.
 5. Na de behandeling van het paard zal de klant rekening houden met de behandeling die heeft plaatsgevonden en het advies dat door ‘Je Paard is het Waard’ is gegeven.
 6. In geval van een besmettelijke ziekte op de behandellocatie, dient de klant ‘Je Paard is het Waard’ hiervan voorafgaand aan het bezoek op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Tarieven

 1. De diensten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd. 
 2. Tarieven kunnen te allen tijde worden aangepast.

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. De betaling kan via betaalverzoek of contant direct na de behandeling voldaan worden.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan ‘Je Paard is het Waard’ te betalen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Alle diensten van ‘Je Paard is het Waard’ geschieden op basis van het eigen risico van de klant. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, van welke aard dan ook, en/of veroorzaakt door gedragingen van het dier tijdens of na dienstverlening.
 2. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan ‘Je Paard is het Waard’ kunnen worden toegerekend.
 3. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na dienstverlening tot uiting komen.
 4. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.
 5. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.

© 2022 Je paard is het waard / EdeK