6 november 2021, versie 2

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Je Paard is het Waard:

Marjon Koetsier, gevestigd te Delft onder KvK nummer 82412227.

Klant:                           

De wederpartij aan wie de diensten of producten worden geleverd.

Opdracht:                    

Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten of producten worden geleverd door ‘Je Paard is het Waard’. Diensten kunnen zowel losse behandelingen, instructies,     adviezen, educatie, verhuur als trajecten of pakketten betreffen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen ‘Je Paard is het Waard’ enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant. 
 3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ‘Je Paard is het Waard’.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door ‘Je Paard is het Waard’ zijn bevestigd.
 2. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door ‘Je Paard is het Waard’ gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van ‘Je Paard is het Waard’ op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien ‘Je Paard is het Waard’ één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals recht voor de toekomst. 

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

 1. De dienstverlening die ‘Je Paard is het Waard’ aan de klant zal leveren omvat het geven van behandelingen aan een paard, taping, het geven van voedingsadvies, adviezen  en instructie op gebied van management van en rondom het paard, het doen van mestonderzoek, educatie, verhuur van een low power laser en het leveren van producten.
 2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
 3. ‘Je Paard is het Waard’ stelt geen diagnoses en iedere vorm van dienstverlening is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts. 

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering door de klant dient uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, worden de diensten alsnog in rekening gebracht.
 3. ‘Je Paard is het Waard’ is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigingen.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant

 1. De klant verstrekt alle gegevens die van belang kunnen zijn en die gevraagd worden door ‘Je Paard is het Waard’ tijdig, compleet en naar waarheid.
 2. Bijzondere omstandigheden rondom gezondheid of gedrag van het dier dienen vooraf en tijdens de dienstverlening aan ‘Je Paard is het Waard’ vermeld te worden.
 3. De klant stelt ‘Je Paard is het Waard’ op de hoogte van interventies, bevindingen, behandeling en afspraken van dierenarts, specialist of andere therapeut voorafgaand aan de behandeling van ‘Je Paard is het Waard’ of gedurende de behandelperiode.
 4. De klant zal een geschikte ruimte ter beschikking stellen om de behandeling uit te kunnen voeren.
 5. Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal hierin alleen in overleg van afgeweken worden.
 6. De klant zorgt ervoor dat het paard droog en schoon is voor de aanvang van de behandeling.
 7. Na de behandeling van het paard zal de klant rekening houden met de behandeling die heeft plaatsgevonden en het advies dat door ‘Je Paard is het Waard’ is gegeven.
 8. In geval van een besmettelijke ziekte op de behandellocatie, dient de klant ‘Je Paard is het Waard’ hiervan voorafgaand aan het bezoek op de hoogte te stellen en zal ‘Je Paard is het Waard’ beslissen of de afspraak doorgang kan hebben of verplaatst wordt.

Artikel 8. Tarieven

 1. De diensten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd. 
 2. Tarieven kunnen te allen tijde worden aangepast.
 3. De tarieven die ‘Je Paard is het Waard’ hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en reis-, verzendkosten.

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. De betaling kan via betaalverzoek of contant direct na de behandeling voldaan worden.
 2. Voedingsadviezen en levering van producten worden vooraf via betaalverzoek voldaan.
 3. Bij verhuur van goederen wordt naast de huurprijs een borg berekend, welke bij het schadevrij retourneren van de goederen worden verrekend met de huurperiode.
 4. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan ‘Je Paard is het Waard’ te betalen.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 6. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.
 7. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag ‘Je Paard is het Waard’ haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Eventuele kosten die gemaakt worden voor het innen van de in gebreke gebleven betaling worden verhaald op de klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van ‘Je Paard is het Waard’ is er sprake van een inspanningsverplichting.
 2. ‘Je Paard is het Waard’ geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af, nog is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde, dan wel na de uitvoering van de dienstverlening voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van ‘Je Paard is het Waard’.
 3. Alle diensten van ‘Je Paard is het Waard’ geschieden op basis van het eigen risico van de klant. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, van welke aard dan ook, en/of veroorzaakt door gedragingen van het dier tijdens of na dienstverlening.
 4. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan ‘Je Paard is het Waard’ kunnen worden toegerekend.
 5. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na dienstverlening tot uiting komen.
 6. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.
 7. ‘Je Paard is het Waard’ is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de klant de door ‘Je Paard is het Waard’ mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 8. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van ‘Je Paard is het Waard’ beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de klant, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door ‘Je Paard is het Waard’ afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 9. ‘Je Paard is het Waard’ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde of gebruikte materialen, supplementen, geneesmiddelen etc.

Artikel 11. Klachten

 1. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van ‘Je Paard is het Waard’, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk met ‘Je Paard is het Waard’ en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 2. Wanneer de in lid a gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant zich wenden tot het CAT.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van ‘Je Paard is het Waard’ is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van ‘Je Paard is het Waard’ is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Artikel 13. Geheimhouding, casuïstiek en dossierbeheer

 1. ‘ Je Paard is het Waard’ zal alle informatie betreffende de klant die zij verkrijgt bij de uitvoering van de dienstverlening vertrouwelijk behandelen.
 2. Gegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden met betrekking tot de dienstverlening
 3. Gegevens en beeldmateriaal mogen uitsluitend na toestemming van beide partijen gebruikt worden op social media, website etc
 4. De klant geeft ‘Je Paard is het Waard toestemming om ten aller tijden contact op te nemen met een dierenarts, therapeut of specialist voor informatie, overleg of casuïstiek.

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. ‘Je Paard is het Waard’ is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 15. Website

 1. De informatie op website van ‘Je Paard is het Waard’ is geen persoonlijk behandelplan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere dierenarts of een therapeut. De behandelingen die op de website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en behandeling van reguliere zorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.


© 2022 Je paard is het waard / EdeK